Mg和Mg2+都属于___________,具有相同的_______,不同的_______,因此它们的性质_

高中化学 COOCO.因你而专业 !
套卷教案课件下载new 试题搜索答案
你好!请登陆注册
  • 难度: 使用次数:23 入库时间:2008-08-26

    MgMg2都属于___________,具有相同的_______,不同的_______,因此它们的性质_______(相同不同”)

    答案


    镁元素,核电荷数,核外电子数,不同 


如果没有找到你要的试题答案和解析,请尝试下下面的试题搜索功能。百万题库任你搜索。搜索成功率80%